Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cấu trúc vi mô của các mục từ văn học trong Từ điển bách khoa Việt Nam

Hà Thùy Dương

Tóm tắt


Mô hình cấu trúc vi mô của mục từ khái niệm, thuật ngữ văn học gồm các thông tin như: 1/ Đầu mục từ: khái niệm hoặc thuật ngữ được nói đến; 2/ Định nghĩa theo cách tường giải khái niệm hoặc thuật ngữ (có thể trình bày cả thuật ngữ quốc tế và những quan niệm khác nhau về khái niệm); 3/ Nội hàm và ngoại diên của khái niệm được dung phổ biến; 4/ Mối quan hệ với các khái niệm khác gần gũi trong văn học; 5/ Việc sử dụng khái niệm đang nói đến trong văn học và trong cộng đồng. Đê biết thêm về điều này, chúng ta hãy tìm hiểu qua bài viết cấu trúc vi mô của các mục từ văn học trong từ điển bách khoa Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống