Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm ngôn ngữ -văn hóa nghi thức giới thiệu trong tiếng Anh của người Mỹ: Khảo sát trường hợp

Tưởng Thị Phương Liên

Tóm tắt


Là một trong những nghi thức giao tiếpquan trọng, nghi thức giới thiệu là những quy tắc sử dụng ngôn ngữ với những khuôn mẫu (stereotype) về ngôn từ khi giới thiệu ai đó hoặc bản thân tới người khác (cá nhân hoặc cộng đồng). Như vậy, với cách hiểu này, nghi thức giới thiệu gồm nghi thức giới thiệu người khác và nghi thức tự giới thiệu về mình với ngôn ngữ được sử dụng bao gồm: ngôn ngữ bằng lời và/cùng với ngôn ngữ phi lời. Cũng giống như các nghi thức giao tiếp khác như chào hỏi, chia tay, cám ơn, xin lỗi,.. nghi thức giới thiệu là một hành vi ngôn ngữ (speech act), bên cạnh những đặc điểm mang tính phổ quát, chung cho mọi ngôn ngữ thì lại có những đặc điểm riêng gắn với đặc trưng ngôn ngữ-văn hóa của mỗi dân tộc, quốc gia. Vì vậy, bài viết này bước đầu tìm hiểu một số đặc điểm về ngôn ngữ trong nghi thức giới thiệu (người khác) trong tiếng Anh của người Mỹ qua việc sử dụng họ tên.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống