Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thoại dẫn nửa trực tiếp trong tác phẩm văn học

Mai Thị Hảo Yến

Tóm tắt


Hội thoại là một trong những hoạt động cơ bản của con người. Có thể nhận thấy khó có một hoạt động nào của con người với nhau mà không có sự tham gia của hội thoại. Bởi vậy, hội thoại cũng là một mảng hiện thực của xã hội, phải được phản ánh vào văn bản nếu người viết muốn phản ánh hiện thực đúng như nó vốn có trong cuộc sống. Lời thoại được đưa vào văn bản thông qua sự dẫn thoại của người viết là thoại dẫn. Thoại dẫn trong tác phẩm về bản chất là “bắt chước’ lời thoại trong hội thoại đời thường. Nhờ có sự “bắt chước” - dẫn thoại mà chúng ta có các thoại dẫn trong diễn ngôn nói và viết. Có hai hình thức dẫn thoại cơ bản: Trực tiếp và gián tiếp. Qua thực tế khảo sát cho thấy, còn có một cách thức dẫn thoại khá độc đáo, đó là thoại dẫn nửa trực tiếp. Như vậy, dẫn trực tiếp hay dẫn gián tiếp hoặc dẫn nửa trực tiếp không bao giờ hoàn toàn là sự ngẫu nhiên. Mỗi một dạng hội thoại đều đưa đến những thông điệp nhất định, tức nó hoàn toàn nằm trong “. đồ sang tác” của nhà văn. Vì vậy, việc xác định các hình thức hội thoại được dẫn trong tác phẩm văn học phải được tính đến đầu tiên trước khi người ta muốn giải mã các tầng giá trị mà tác phẩm nghệ thuật đó mang lại.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống