Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Nà Lừa" hay "Nà Nưa"

DƯƠNG THỊ NGỮ

Tóm tắt


   Bài viết tìm hiểu và trình bày việc thống nhất về cách viết, cách đọc địa danh lán Nà Lừa - khu căn cứ cách mạng Tân Trào, xã Tân Trào huyện Sơn Dương.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống