Chi tiết về Tác giả

Anh, Hoàng Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  • S. 7 (2009) - Ngôn ngữ và văn hóa
    Trường nghĩa ẩm thực trong các bài báo viết về bóng đá
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống