Chi tiết về Tác giả

Ngà, Lê Thị Thanh Đại học Nha Trang

  • S. 1+2 (2010) - Diễn đàn và khuyến nghị
    Một cách hiểu câu "Gái thương chồng đương đông buổi chợ, Trai thương vợ nắng quái chiều hôm"
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống