Chi tiết về Tác giả

Cổn, Nguyễn Hồng Khoa Ngôn ngữ, ĐHXH & NV, ĐHQG HN

  • S. 4 (2010) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Cấu trúc thông tin và biến thể cú pháp của câu tiếng Việt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống