Chi tiết về Tác giả

Ngân, Nguyễn Thị Thanh Khoa KHTN và XH, Đại học Thái Nguyên

  • S. 11 (2009) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Bàn thêm về thuật ngữ "động từ ngôn hành"
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống