Chi tiết về Tác giả

Ngân, Nguyễn Thị Thanh Khoa Văn-Xã hội, ĐHKH, Đại học Thái Nguyên

  • S. 6 (2012) - Ngôn ngữ và văn hóa
    Về lời cầu nguyện của người Việt VIETNAMESE PRAY
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống