Công tác đào tạo liên tục cho điều dưỡng tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương từ năm 2014 - 2016

  • Lưu Thị Nguyệt Minh
  • Võ Thanh Quang
  • Chu Huyền Xiêm

Tóm tắt

Mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng công tác đào tạo liên tục cho điều dưỡng tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương từ năm 2014 - 2016; (2) Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức đào tạo liên tục cho điều dưỡng tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương từ năm 2014 – 2016.

Phương pháp nghiên cứu: Áp dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính, có hồi cứu số liệu thứ cấp.

Kết quả: Từ năm 2014 - 2016, điều dưỡng tham gia 21 khóa đào tạo với nhiều chủ đề, trung bình một điều dưỡng được đào tạo 1,5 lượt/năm; 14,6 tiết/năm là chưa đủ theo quy định và có 25% điều dưỡng chưa tham gia đầy đủ một lớp học nào. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức đào tạo liên tục gồm quá tải công việc, chưa có cán bộ chuyên trách về đào tạo, hình thức giảng chủ yếu là lý thuyết và giảng viên chưa thực sự phù hợp với định hướng chuyên môn điều dưỡng.

Kết luận và khuyến nghị: Công tác đào tạo liên tục cho điều dưỡng tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương từ năm 2014 – 2016 còn hạn chế. Khuyến nghị bệnh viện (1) cần tăng cường đào tạo đảm bảo tổi thiểu 24 tiết/năm và (2) các khóa đào tạo cần tổ chức theo hình thức kết hợp giảng lý thuyết với thực hành, có cấp chứng nhận hoặc kiểm tra cuối khóa và lựa chọn giảng viên phù hợp với chuyên ngành điều dưỡng.

Từ khóa: Đào tạo liên tục; Điều dưỡng

Phát hành ngày
2018-09-06
Chuyên mục
Bài viết