Công tác Truyền thông-Giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân và một số yếu tố ảnh hưởng tại 6 bệnh viện tuyến tỉnh ở Long An năm 2016

  • Nguyễn Hoàng Uyên
  • Nguyễn Văn Qui
  • Nguyễn Thái Quỳnh Chi

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng công tác Truyền thông-Giáo dục sức khỏe (TT- GDSK) và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện với thiết kế nghiên cứu hồi cứu số liệu thứ cấp trong hai năm 2015-2016 kết hợp định tính được thực hiện tại 6 bệnh viện tuyến tỉnh ở Long An từ tháng 2-6/2016. Số liệu định lượng thu thập từ các bản kế hoạch, báo cáo, sổ sách, văn bản, quyết định, trang thiết bị, cơ sở vật chất về TT-GDSK và được phân tích bằng Excel. Thông tin định tính từ 18 cuộc phỏng vấn sâu và 06 cuộc thảo luận nhóm được phân tích theo chủ đề.

Kết quả: 100% cán bộ làm TT-GDSK tại các bệnh viện là kiêm nhiệm; trang thiết bị phục vụ công tác TT-GDSK chỉ đạt 45% so với quy định và kinh phí hoạt động rất hạn chế. Tuy nhiên, các hình thức hoạt động vẫn đạt 88,3%; chất lượng và quản lý hoạt động đạt 91,7% so với thang điểm của Trung tâm TTGDSK tỉnh Long An. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác TT-GDSK được chỉ ra bao gồm: thiếu sự phối hợp hoạt động GDSK giữa các NVYT, thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị, và thiếu kinh phí.

Kết luận: 100% thành viên các tổ GDSK tại các bệnh viện đều là kiêm nhiệm nhưng các hoạt động vẫn đảm bảo yêu cầu do sự cố gắng của các thành viên. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh và bệnh viện nên đầu tư TTB cho công tác TT- GDSK; có chế độ khen thưởng động viên; bổ sung cán bộ chuyên trách và có cơ chế về phối hợp hoạt động TT-GDSK giữa tất cả các NVYT.

Từ khóa: Truyền thông; giáo dục sức khỏe; bệnh viện

Phát hành ngày
2018-09-06
Chuyên mục
Bài viết