Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan về dự phòng phơi nhiễm viêm gan vi rút B, C nghề nghiệp của điều dưỡng các khoa lâm sàng, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2018

  • Phan Công Trắng
  • Nguyễn Thúy Quỳnh

Tóm tắt

Mục tiêu: 1) Mô tả kiến thức, thực hành về dự phòng phơi nhiễm viêm gan vi rút (VGVR) B, C nghề nghiệp và 2) xác định một số các yếu tố liên quan đến thực hành về dự phòng phơi nhiễm VGVR B, C nghề nghiệp của điều dưỡng các khoa lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2018.

Phương pháp nghiên cứu:thiết kế nghiên cứu cắt ngang phân tích. Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn và quan sát thực hành của 136 điều dưỡng hiện đang công tác các khoa lâm sàng thuộc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

Kết quả: 70,6% điều dưỡng có kiến thức đạt về bệnh và nguy cơ mắc bệnh VGVR B, C nghề nghiệp; 59,6% có kiến thức đạt về dự phòng phơi nhiễm VGVR B, C nghề nghiệp; 54,4% có thực hành đạt về dự phòng phơi nhiễm VGVR B, C nghề nghiệp. Các yếu tố có liên quan đến thực hành dự phòng phơi nhiễm chưa đúng là điều dưỡng có thâm niên công tác dưới 5 năm, có kiến thức không đạt về bệnh và nguy cơ mắc bệnh VGVR B, C nghề nghiệp, có kiến thức không đạt về dự phòng phơi nhiễm.

Kết luận, khuyến nghị: Kiến thức của điều dưỡng về bệnh và dự phòng phơi nhiễm VGVR B, C nghề nghiệp chưa cao; thực hành dự phòng phơi nhiễm với VGVR B, C nghề nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu về quy tắc phòng ngừa chuẩn. Điều dưỡng cần nâng cao hiểu biết về bệnh và các biện pháp dự phòng bệnh VGVR B, C nghề nghiệp; thực hiện tốt các biện pháp dự phòng để phòng ngừa phơi nhiễm với máu, dịch của bệnh nhân.
Phát hành ngày
2019-01-17
Chuyên mục
Bài viết