Chi tiết về Tác giả

Chi, Hoàng Khánh Trường Đại học Y tế công cộng

  • T. 2, S. 1 (2018) - Bài viết
    Đánh giá việc tuân thủ một số quy định về hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn thành phố Yên Bái, năm 2017
    Tóm tắt