Tài trợ tạp chí

Nhà XB

Đại học Điện lực  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội