Chi tiết về Tác giả

Thị Thu Hà, Nguyễn

  • T. 20, S. 20 (2019) - Bài viết
    TÍNH TOÁN KIỂM TRA CÁC CHỈ SỐ PHÁT THẢI CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 1 TRONG QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG - ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GIẢM THIỂU PHÁT THẢI
    Tóm tắt  PDF


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội