Chi tiết về Tác giả

Anh Tuân, Phạm

  • T. 19, S. 19 (2019) - Bài viết
    XÂY DỰNG CÔNG CỤ MÔ PHỎNG VỊ TRÍ MẶT TRỜI VÀ CƯỜNG ĐỘ BỨC XẠ TỚI TRÁI ĐẤT THEO THỜI GIAN VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
    Tóm tắt  PDF
  • T. 18, S. 18 (2018) - Bài viết
    BUILDING A TOOL TO SIMULATE SOLAR CELLS AND PHOTOVOLTAICS ARRAY WITHIN SINGLE-DIODE MODEL
    Tóm tắt  PDF


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội