Chi tiết về Tác giả

Van Yem, Vu

  • T. 20, S. 20 (2019) - Bài viết
    ANTEN MIMO ĐA BĂNG SỬ DỤNG CẤU TRÚC HÌNH BÁN NGUYỆT KÉP CHO ỨNG DỤNG 5G BĂNG TẦN MILIMET
    Tóm tắt  PDF


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội