Ban biên tập

Chủ tịch Hội đồng biên tập

PGS.TS Hoàng Dương Hùng, Trường Đại học Quảng Bình, Việt Nam

Tổng biên tập

PGS.TS Nguyễn Đức Vượng, Trường Đại học Quảng Bình, Việt Nam

Phó tổng biên tập

TS. Bùi Khắc Sơn, Trường Đại học Quảng Bình, Việt Nam

Thư ký

TS. Phan Văn Thành, Trường Đại học Quảng Bình, Việt Nam

Trị sự

Đặng Thị Hiền, Trường Đại học Quảng Bình, Việt Nam


Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683