Tài trợ tạp chí

Nhà XB

Trường Đại học Quảng Bình

Quang Binh UniversityTạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683