NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦA CÀ CHUA ĐỎ LÙN, CÀ RỐT TÍ HON TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM NÔNG LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

  • Bùi Thị Thục Anh

Tóm tắt

Giá thể trồng cây đóng vai trò như bể chứa để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng sinh trưởng và phát triển.Vì vậy, việc tìm  ra giá thể phù hợp với từng loại rau là việc làm cần thiết. Các thí nghiệm được thực hiện trong các khay nhựa với kiểu bố trí thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên 4-5 lần nhắc lại, đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất của các loại rau trồng trên các giá thể khác nhau. Bài báo này đã xác định được giá thể phù hợp nhất cho sinh trưởng và phát triển của cà chua đỏ lùn, cà rốt tí hon.
Phát hành ngày
2018-11-09