Cơ sở hình thành và sự phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

  • Lại Thị Hương

Tóm tắt

Bài viết làm rõ những cơ sở đưa đến sự hình thành và phát triển bền vững của quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên; dân cư, văn hóa, lịch sử; yêu cầu chống kẻ thù chung. Bài viết cũng khái quát những thành tựu cơ bản trong quá trình hợp tác giữa hai tỉnh từ năm 1962-2017 nhằm chứng minh sự phát triển trong mối quan hệ hữu nghị.
Phát hành ngày
2018-11-09