Chi tiết về Tác giả

Anh, Bùi Thị Thục Đại Học Quảng Bình

  • T. 7, S. 2 (2018): Tạp chí KH&CN số 17 - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦA CÀ CHUA ĐỎ LÙN, CÀ RỐT TÍ HON TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM NÔNG LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683