Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Thị Hương Đại Học Quảng Bình

  • T. 7, S. 2 (2018): Tạp chí KH&CN số 17 - Bài viết
    NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IBA (INDOLE-3 BUTYRIC ACID) ĐẾN HIỆU QUẢ GIÂM CÀNH MỘT SỐ GIỐNG HOA HỒNG TẠI ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683