Chi tiết về Tác giả

Mỹ Hồng, Trần ThịTạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683