Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng dụng công nghệ thông tin tại Thư viện Khoa học Xã hội: thành công và tồn tại Tải xuống tải PDF