Chi tiết về Tác giả

BÁ HƯNG, TẠ

  • S. 1 (2015) - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI
    Thông lệ quốc tế về sử dụng hợp lý hay quyền được dùng tài liệu có bản quyền tại các thư viện đại học và thư viện chuyên ngành
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP