Chi tiết về Tác giả

Xuân Thắng, Nguyễn

  • S. 12 (2013) - Bài viết
    PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM TẠI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM (2/12/1953 – 2/12/2013)
    Tóm tắt  Không đề
  • S. 12 (2013) - Bài viết
    60 NĂM VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
    Tóm tắt  Không đề


Vietnam Social Sciences, ISSN: 1013-4328