Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ngành Công Thương 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 về kinh tế tập thể

Huỳnh Đắc Thắng

Tóm tắt


Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (viết tắt là NQ 13) đã có những tác động tích cực đến phát triển các hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp kinh tế tập thể ngành Công Thương (gồm HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và HTX thương mại, dịch vụ).

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP