Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thái Lan phát triển có hiệu quả kinh tế tập thể

Anh Tuấn

Tóm tắt


Là một nước nông nghiệp truyền thống, sự phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là phong trào hợp tác xã (HTX) ở Thái Lan được coi là một nhân tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn nước này.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP