Chi tiết về Tác giả

Bắc, Đông Tạp chí Công nghiệp

  • S. 7 (2012) - DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
    Công ty Than Hồng Thái: Bứt phá mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP