Chi tiết về Tác giả

Giáo, Hồ Tạp chí Công nghiệp

  • S. 7 (2012) - LAO ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
    Phụ nữ nghỉ thai sản 6 tháng: mừng - lo nhiều phía
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP