Chi tiết về Tác giả

Cảnh, Huỳnh Ngọc Giám đốc Sở Công Thương Lâm Đồng

  • S. 11 (2012) - KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG
    Phát triển sản phẩm tiểu thủ công nghiệp ở Lâm Đồng: Cần những liên kết tích cực
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP