Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Nguyễn Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  • S. 4 (2012) - NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
    Đầu tư tòa nhà đa năng trong bối cảnh bất ổn của thị trường bất động sản
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP