Chi tiết về Tác giả

Nguyên, Nguyễn Danh Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội

  • S. 12 (2012) - NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
    Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng thành phố Hà Nội: Thực trạng và giải pháp
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP