Chi tiết về Tác giả

Dũng, Nguyễn Văn Trường Cán bộ dân tộc - Ủy ban Dân tộc

  • S. 11 (2012) - NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
    Vai trò của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP