Chi tiết về Tác giả

Cân, Trần Đức Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

  • S. 3 (2012) - NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
    Đổi mới cơ chế quản lý tài chính để thúc đẩy và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của các trường Đại học công lập
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP