Ban biên tập

BTV chính

Dương Đình Giám, Công nghiệp : Kinh tế và Quản lý
Bùi Thu Nga
Ban biên tập, Việt Nam
Phan Thuý Vinh
Trịnh Vũ Hồng Nga


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018