Tài trợ tạp chí

Nhà XB

Bộ Công Thương

Nhà tài trợ

Bộ Công ThươngCông nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018