Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỌC SÓNG HÀI VỚI TẦN SỐ BIẾN ĐỔI

Bùi Anh Tuấn

Tóm tắt


Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu và đo đạc phổ sóng hài đối với các
phụ tải phi tuyến khác nhau. Sau khi phân tích, đánh giá những ảnh hưởng do
sóng hài gây ra cùng với các giải pháp lọc sóng hài hiện đang được sử dụng, tác
giả trình bày giải pháp lọc sóng hài thụ động với tần số biến đổi. Đây là một giải
pháp phát huy tính hiệu quả rất cao so với các bộ lọc thụ động truyền thống như:
giá thành rẻ, kích thước gọn nhẹ nhưng tính năng lọc không thay đổi.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009