Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẬN HÀNH TỐI ƯU HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG TÒA NHÀ XANH

Trương Nam Hưng

Tóm tắt


Bài báo trình bày bài toán vận hành tối ưu hệ thống năng lượng trong các
tòa nhà có tích hợp các nguồn điện gió và mặt trời. Hê thống năng lượng đề xuất
dựa trên việc tích hợp nguồn điện gió, điện mặt trời và hệ thống ắc quy và các tải
nhiệt, điện chính trong tòa nhà. Thuật toán vận hành tối ưu được xây dựng nhằm
sử dụng tối đa năng lượng sạch từ các nguồn năng lượng xanh như gió, mặt trời
và giảm thiểu năng lượng lấy từ hệ thống năng lượng quốc gia. Các mục tiêu tối
ưu gồm: đảm bảo độ tin cậy cung cấp năng lượng cho tòa nhà, chi phí vận hành
và ảnh hưởng môi trường của các khí thải NOX, CO2. Bài toán được xây dựng và mô
phỏng trong phần mềm Matlab

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009