Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Cao Thị Thanh, Phạm Thị Ngọc Minh

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm xây dựng và kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng
đến động lực NCKH của giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Áp dụng
phương pháp nghiên cứu định lượng, phân tích dữ liệu từ một mẫu 183 giảng
viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, kết quả nghiên cứu cho thấy, động lực
NCKH của giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chịu tác động bởi ba yếu
tố, đó là: (1) Sự thích thú NCKH, (2) Nhu cầu tự thân, (3) Nhận thức về khả năng
NCKH tốt. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm
tạo động lực NCKH cho giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong thời
gian tới.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009