Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 53 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VÀ ÁP SUẤT PHUN ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT THÉP HỢP KIM 16Mn KHI PHUN TRÊN MÁY PHUN HẠT MÀI

Đặng Xuân Thao, Hoàng Văn Gợt, Phạm Đức Cường

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách phun Lp và
áp suất phun Pp đến độ nhám bề mặt Rz khi phun trên bề mặt thép hợp kim
16Mn bằng máy phun hạt mài Shang-Po TM-DT1. Từ đó xây dựng đồ thị xác định
ảnh hưởng của khoảng cách phun và áp suất phun đến độ nhám bề mặt khi phun
hạt mài. Kết quả nghiên cứu đưa ra là cơ sở giúp các kỹ sư công nghệ xác định
được các thông số đầu vào tốt nhất nhằm làm sạch và tạo được độ nhám mong
muốn khi phun trên vật liệu thép hợp kim 16Mn.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009