Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 53 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA LÀM MÁT TRUNG GIAN KHÍ NẠP ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, KỸ THUẬT, PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ D1146TI TRÊN XE BUS

Nguyễn Huy Chiến, Nguyễn Hà Hiệp

Tóm tắt


Bài báo trình bày về động cơ D1146TI sử dụng tăng áp bằng tuabin khí liên
hệ khí thể: Sơ đồ nguyên lý của tăng áp; cấu tạo turbo tăng áp động cơ; thông số
kỹ thuật turbo tăng áp động cơ; ứng dụng bộ làm mát trung gian khí nạp để làm
mát nguồn khí nóng từ máy nén trước khi đi vào buồng đốt động cơ D1146TI.
Trên cơ sở sử dụng phần mềm Diesel - RK đánh giá những ảnh hưởng đến công
suất, chỉ tiêu công tác động cơ khi được làm mát trung gian khí nạp. Kết quả
nghiên cứu cho thấy quá trình làm giảm nhiệt độ khí nạp trung gian sẽ làm tăng
công suất động cơ, làm giảm nhiệt độ khí cháy, làm giảm nhiệt độ động cơ khi
làm việc và làm giảm lượng phát thải NOx.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009