Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 53 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẶC TRƯNG HÌNH THÁI CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP POLYLACTIC AXÍT/CHITOSAN/QUININ SULFAT CHẾ TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP VI NHŨ

Hoàng Thanh Đức, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Anh Tuấn

Tóm tắt


Vật liệu tổ hợp polylactic axít/chitosan mang thuốc quinin sulfat 10 - 50% được chế tạo theo
phương pháp vi nhũ nước/dầu/nước nhằm để nghiên cứu sự giải phóng quinin sulfat trên vật liệu tổ
hợp mang hàm lượng quinin sulfat khác nhau. Đặc trưng, hình thái cấu trúc của các mẫu vật liệu tổ
hợp mang thuốc quinin sulfat được xác định bằng các phương pháp phổ hồng ngoại biến đổi Fourier,
ảnh SEM và phân tích nhiệt lượng vi sai quét. Kết quả phân tích đã cho thấy vật liệu hợp polylactic
axít/chitosan/quinin sulfat chế tạo theo phương pháp vi nhũ có cấu trúc dị thể hai pha. Pha nền là
polylactic axít, pha phân tán là chitosan và quinin sulfat. Ở pha phân tán, các hạt quinin sulfat đã liên
kết với các hạt chitosan hình thành nên các hạt hình cầu có kích thước nhỏ, cỡ micro mét, phân tán
đều trong nền polylactic axít. Liên kết giữa các pha trong vật liệu tổ hợp polylactic
axit/chitosan/quinin sulfat là liên kết hydro giữa các nhóm hydroxyl của polylactic axít, chitosan và
quinin sulfat. Tương tác pha trong vật liệu tổ hợp là tương tác lưỡng cực giữa các nhóm chức C=N của
quinin sulfat và nhóm NH2 của chitosan, nhóm cacboxyl của polylactic axít.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009