Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 53 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH RO122 TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU DIATOMITE PHỦ CHITOSAN KHÂU MẠCH

Lê Thị Thi Hạ

Tóm tắt


Trong bài báo này, các đặc tính của vật liệu diatomite phủ chitosan khâu
mạch (CS-GLA/DM) đã được phân tích bằng phương pháp phổ hồng ngoại (FTIR), kính hiển vi điện tử quét (SEM). Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất hấp phụ
thuốc nhuộm RO122 của vật liệu như khối lượng vật liệu, pH, thời gian và nhiệt
độ của quá trình hấp phụ đã được khảo sát. Hiệu suất hấp phụ tối đa đạt 99,4%
với 0,2g diatomite phủ chitosan khâu mạch trong điều kiện pH 1,0 sau 50 phút
xử lí. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự hấp phụ tuân theo mô hình đẳng
nhiệt hấp phụ Langmuir với dung lượng hấp phụ cực đại là 163,9mg/g. Với kết
quả này, diatomite phủ chitosan khâu mạch hứa hẹn sẽ là vật liệu hấp dẫn trong
việc ứng dụng vào xử lí môi trường nước đang bị ô nhiễm.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009