Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 53 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC KHÁNG SINH HỌ QUINOLONES, SULFONAMIDES VÀ TRIMETHOPRIM TRONG TRẦM TÍCH BẰNG SẮC KÝ LỎNG HAI LẦN KHỐI PHỔ (LC/MS/MS)

Phạm Thị Thanh Yên, Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Trung Hải

Tóm tắt


Một phương pháp độ nhạy cao, đơn giản đã được phát triển để xác định
đồng thời 9 kháng sinh gồm 4 kháng sinh họ quinolones, 4 kháng sinh họ
sulfonamides và trimethoprim trong trầm tích bằng sắc ký lỏng hai lần khối phổ
(LC/MS/MS). Với các điều kiện tối ưu là: Dung môi chiết kháng sinh ra khỏi trầm
tích là CH3OH: đệm citrat (1:1, v/v; pH = 4); Độ thu hồi của tất cả các kháng sinh
nghiên cứu từ 73,8 - 113,4% với độ lệch chuẩn tương đối (RSD) dưới 8,4% ở hai
nồng độ; Giới hạn phát hiện (MDL) và giới hạn định lượng (MQL) của 9 kháng
sinh dao động từ 0,02 - 0,21µg/kg và 0,06 - 0,64µg/kg tương ứng. Phương pháp
phát triển đã được ứng dụng để xác định kháng sinh trong trầm tích hồ Tây và hồ
Trúc Bạch.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009