Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 53 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

Nguyễn Thu Hiền, Trần Phương Thảo

Tóm tắt


Cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, điện tử là một ngành mũi
nhọn đang phát triển hiện nay ở Việt Nam. Tuy nhiên, đi kèm với đó là thách thức
không nhỏ của việc xử lý chất thải và yêu cầu bức thiết cần phải xây dựng, hoàn
thiện và phát triển hoạt động tái chế chất thải điện tử. Phân tích thực trạng
ngành này ở Việt Nam, nhóm tác giả chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, nguyên
nhân và những thách thức cũng như cơ hội mà hoạt động tái chế chất thải điện
tử Việt Nam phải đối mặt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Kết hợp với việc
nghiên cứu bài học kinh nghiệm từ các nước đi trước, nhóm tác giả đề xuất một
số khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động tái chế chất thải điện tử còn non trẻ
này của Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009