Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 53 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Nguyệt Dung, Nguyễn Thị Sinh

Tóm tắt


Nghiên cứu này có mục tiêu cơ bản là xác định các yếu tố ảnh hưởng và đo
lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố tới ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự
nguyện của người lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. Để thực hiện
nghiên cứu, nhóm tác giả sử dụng kết hợp mô hình về ý định hành vi TPB và TAM,
đồng thời phỏng vấn sâu đối với 9 khách hàng để xây dựng mô hình nghiên cứu;
thực hiện khảo sát 243 người lao động thuộc khu vực chưa chính thức trên địa bàn
nghiên cứu. Kết quả chỉ ra rằng, trong 6 yếu tố được đề xuất, có đủ cơ sở để kết luận
4 yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia BHXH tự nguyện của người lao động trên
địa bàn huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội, trong đó, yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất là
“Hiểu biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện”, tiếp đến là các yếu tố “Truyền thông”,
“Nhận thức về sự hữu ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện” và “Thu nhập”. Trên cơ sở
đó, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm thu hút người lao động phi
chính thức trên địa bàn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009