Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 53 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU VAI TRÒ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG TUYỂN DỤNG CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

Vũ Đình Khoa, Nguyễn Thị Mai Anh

Tóm tắt


Giáo dục đại học có vài trò quan trọng trong việc đào tạo người lao động có
trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu xã hội. Để đáp ứng tốt yêu cầu này rất
cần sự hợp tác giữa đơn vị đào tạo (trường đại học) với người sử dụng lao động
(doanh nghiệp). Sự hợp tác này sẽ giúp các bên hiểu rõ về nhu cầu của nhau và
hướng sự phát triển của các bên liên quan. Mục đích của nghiên cứu này là kiểm
tra việc hợp tác trong đào tạo, dịch vụ tư vấn, nghiên cứu khoa học sẽ ảnh hưởng
như thế nào đến khả năng sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm được những công việc
phù hợp. Thông qua khảo sát 275 sinh viên, nhà quản lý, lãnh đạo trường đại
học, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội có sự hợp tác giữa trường đại học với
doanh nghiệp, tác giả áp dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA,
kết hợp với hồi quy bội, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tầm quan trọng của
những hợp tác lần lượt là: (i). Hợp tác liên quan đến đào tạo và giáo dục; (ii). Hợp
tác lực liên quan đến dịch vụ và tư vấn, (iii). Hợp tác liên quan đến nghiên cứu.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009