Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 53 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG THỐNG KÊ: KINH NGHIỆM TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

Phạm Việt Dũng, Trần Thanh Tùng

Tóm tắt


Phương pháp SPC được sử dụng trong các doanh nghiệp để theo dõi, quản lý,
phân tích và cải thiện quá trình sản xuất thông qua loại bỏ những biến đổi. Mục
đích của nghiên cứu nhằm chỉ ra những khó khăn trong quá trình triển khai phương
pháp này tại các doanh nghiệp, các khó khăn chủ yếu: (i) Thiếu cam kết và tham gia
của người quản lý; (ii) Không có chương trình giới thiệu/ đào tạo SPC; (iii) Thất bại
trong giải thích các biểu đồ kiểm soát; (iv) Người lao động không hiểu rõ, đầy đủ về
quy trình sản xuất sản phẩm; (v) Hệ thống đo lường không hợp lý; (vi) Thiếu thông
tin giữa các cấp quản lý. (vii) Thiếu hiểu biết về yêu cầu khách hàng; (viii) Không
hiểu lợi ích của SPC; (ix) Ngại thay đổi/ chia sẻ kinh nghiệm; (x) Thiếu chuyên gia,
người hướng dẫn thực hành về SPC; (xi) Không trao quyền cho người lao động. Kết
quả nghiên cứu của bài báo cung cấp thêm thông tin, cũng như lấy đó làm bài học
kinh nghiệm trong triển khai phương pháp SPC tại các doanh nghiệp.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009